Opdaterede vedtægter 2024

03-04-2024

Vedtægter 2024

Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklubs love

Revideret marts 2024

Hent som PDF dokument

§1

Klubbens navn er Fredensborg-Humlebæks Sportsrideklub.

Forkortelse: FHSR

Klubben er hjemmehørende i Fredensborg kommune

§2

Klubbens formål er, at fremme interessen for ridesporten, at afholde konkurrencer og jagter m.v., og at samle

medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug

og pleje.

§3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og ethvert

medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to forbunds love, regelmenter og bestemmelser, herunder de af

de pågældende forbunds voldgiftsbestemmelser.

§4

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som

juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen men har stemmeret

repræsenteret af en forælder til det tidspunkt de er fyldt 18 år. Se dog § 8.

Støtte medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportens aktiviteter og har ingen

stemmeret. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.

Optagelse af umyndige kræver dog samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt per e-mail til Bestyrelsen samt Digelsgård med mindst 1 måneds varsel til 1 .

januar. Skriv e-mail til FHSR Bestyrelse bestyrelsen@fhsr.dk samt digelsgaard@yahoo.dk.

§5

Klubben tegnes økonomisk af klubbens bestyrelse ved foreningens formand og kasserer. I tilfælde af vakance se

§ 8.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

§6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør

sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning

skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne

afgørelse skal indbringes for distriktets Forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er

inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§6 B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et

nærmere angivet tidsrum udover 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og

for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer - blanke stemmer tæller som afgivne.

Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds

disciplinærudvalg inden 4 uger.

§6 C

I det af § 6 B omhandlende tilfælde, kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et

flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds

disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til

Dansk Rideforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Ride Forbund

(eksklusion).

§7

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den

ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Medlemskontingentet opkræves for et år ad gangen og er forfalden til betaling den 1. februar. Er kontingentet

ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdag kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun

optages på ny mod betaling af restance og kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Der betales ½ kontingent for medlemskab indgået efter d. 30. september det år, medlemskabet indgås og er

forfalden senest 14 dage efter opkrævning er udsendt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor

generalforsamlingen.

§8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse med mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2

suppleanter. Klubben konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt juniorsuppleant. Medlemmer til juniorudvalget må ikke

være fyldt 18 år det år de vælges.

Bestyrelsesformand og kasserer vælges forskudt for en 2-årig periode. Bestyrelsens øvrige medlemmer samt

medlemmer af klubbens udvalg, er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af vakance for formand eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i

bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste

genralforsamling.

§9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3

bestyrelses medlemmer.

Bestyrelsen indkaldes med min. følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referent

2. Meddelelser fra formanden, herunder drøftelse af indkomne forslag

3. Rapport fra udvalgene

4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6 A. Står stemmerne lige, er formandens

stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må

mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under

formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren tager referat af bestyrelsesmøderne og disse offentliggøres på www.fhsr.dk

§10

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden den 1. april.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden

afholdelse af generalforsamlingen.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden, meddeles klubbens medlemmer med

mindst 4 ugers varsel på klubbens hjemme side (www.fhsr.dk) samt opslag på informationstavlerne på Digels.

Indkomne forslag og eventuelle forslag til vedtægtsændringer kan ses på klubbens hjemmeside. Siden

opdateres løbende med de sent indkomne forslag, således at alle forslag, der skal behandles på

generalforsamlingen er offentliggjort senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. Medlemmer

over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af

klubben i mindst 3 måneder. Medlemmer under 18 år har samme rettigheder repræsenteret af en forælder.

Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag (herunder forslag til vedtægtsændringer)

6. Valg af formand

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant

10. Valg til diverse udvalg

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

12. Eventuelt (herunder uddeling af pokaler/championater)

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og andre afhændelser og pantsætning af klubbens

ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindelige flertal.

Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 14.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig

afstemning, se dog § 6 B og § 6 C.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet

Kun stemmes ved personligt fremmøde, ellers 1 fuldmagt pr person

§ 11

Ændring af foreningens love kan kun foretages af en lovligt indkaldt generalforsamling, og kun med en

majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af love skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 12

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse af de, for et år ad gangen valgte

revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af

klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst

20% af de stemme berettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med der senest opgivne medlemstal til DRF ved beregningen.

§ 14

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14

dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 2/3 af de

afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 2.