Velkommen til Fredensborg - Humlebæk Sportsrideklub

Velkommen til et moderne ridecenter i Nordsjælland med tilbud om ridning til voksne og børn.

Alt hvad der vedrører klubben såsom kontakter, priser, konti, bestyrelse, møder, referater osv. finder du her.


Hvis du går til ridning på Digelsgården eller er privatrytter på Digelsgården, skal du være medlem af FHSR.
 

Hvis du er interesseret i at blive opstaldet på Digelsgården, kan du læse mere her.

Hvis du er interesseret i at begynde til ridning, kan du klikke her og læse mere under fanen "rideskole".

 

Hvis du vil holde dig opdateret om kommende begivenheder på Digelsgården og i rideklubben FHSR, kan du se kalenderen her.

 

 

 

 

Nyheder

Opdaterede vedtægter 2024

Vedtægter 2024

Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklubs love

Revideret marts 2024

Hent som PDF dokument

§1

Klubbens navn er Fredensborg-Humlebæks Sportsrideklub.

Forkortelse: FHSR

Klubben er hjemmehørende i Fredensborg kommune

§2

Klubbens formål er, at fremme interessen for ridesporten, at afholde konkurrencer og jagter m.v., og at samle

medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug

og pleje.

§3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og ethvert

medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to forbunds love, regelmenter og bestemmelser, herunder de af

de pågældende forbunds voldgiftsbestemmelser.

§4

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som

juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen men har stemmeret

repræsenteret af en forælder til det tidspunkt de er fyldt 18 år. Se dog § 8.

Støtte medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportens aktiviteter og har ingen

stemmeret. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.

Optagelse af umyndige kræver dog samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt per e-mail til Bestyrelsen samt Digelsgård med mindst 1 måneds varsel til 1 .

januar. Skriv e-mail til FHSR Bestyrelse bestyrelsen@fhsr.dk samt digelsgaard@yahoo.dk.

§5

Klubben tegnes økonomisk af klubbens bestyrelse ved foreningens formand og kasserer. I tilfælde af vakance se

§ 8.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

§6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør

sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning

skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne

afgørelse skal indbringes for distriktets Forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er

inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§6 B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et

nærmere angivet tidsrum udover 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og

for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer - blanke stemmer tæller som afgivne.

Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds

disciplinærudvalg inden 4 uger.

§6 C

I det af § 6 B omhandlende tilfælde, kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et

flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds

disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til

Dansk Rideforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Ride Forbund

(eksklusion).

§7

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den

ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Medlemskontingentet opkræves for et år ad gangen og er forfalden til betaling den 1. februar. Er kontingentet

ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdag kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun

optages på ny mod betaling af restance og kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Der betales ½ kontingent for medlemskab indgået efter d. 30. september det år, medlemskabet indgås og er

forfalden senest 14 dage efter opkrævning er udsendt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor

generalforsamlingen.

§8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse med mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2

suppleanter. Klubben konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt juniorsuppleant. Medlemmer til juniorudvalget må ikke

være fyldt 18 år det år de vælges.

Bestyrelsesformand og kasserer vælges forskudt for en 2-årig periode. Bestyrelsens øvrige medlemmer samt

medlemmer af klubbens udvalg, er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af vakance for formand eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i

bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste

genralforsamling.

§9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3

bestyrelses medlemmer.

Bestyrelsen indkaldes med min. følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referent

2. Meddelelser fra formanden, herunder drøftelse af indkomne forslag

3. Rapport fra udvalgene

4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6 A. Står stemmerne lige, er formandens

stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må

mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under

formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren tager referat af bestyrelsesmøderne og disse offentliggøres på www.fhsr.dk

§10

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden den 1. april.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden

afholdelse af generalforsamlingen.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden, meddeles klubbens medlemmer med

mindst 4 ugers varsel på klubbens hjemme side (www.fhsr.dk) samt opslag på informationstavlerne på Digels.

Indkomne forslag og eventuelle forslag til vedtægtsændringer kan ses på klubbens hjemmeside. Siden

opdateres løbende med de sent indkomne forslag, således at alle forslag, der skal behandles på

generalforsamlingen er offentliggjort senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. Medlemmer

over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af

klubben i mindst 3 måneder. Medlemmer under 18 år har samme rettigheder repræsenteret af en forælder.

Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag (herunder forslag til vedtægtsændringer)

6. Valg af formand

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant

10. Valg til diverse udvalg

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

12. Eventuelt (herunder uddeling af pokaler/championater)

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og andre afhændelser og pantsætning af klubbens

ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindelige flertal.

Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 14.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig

afstemning, se dog § 6 B og § 6 C.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet

Kun stemmes ved personligt fremmøde, ellers 1 fuldmagt pr person

§ 11

Ændring af foreningens love kan kun foretages af en lovligt indkaldt generalforsamling, og kun med en

majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af love skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 12

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse af de, for et år ad gangen valgte

revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af

klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst

20% af de stemme berettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med der senest opgivne medlemstal til DRF ved beregningen.

§ 14

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14

dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 2/3 af de

afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 2.

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Fredensborg Humlebæk Sportsrideklub

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Fredensborg Humlebæk Sports Rideklub 2024

 

Digelsvej 1, 3480 Fredensborg i cafeteriet den 3. april 2024

kl. 17.00 (Til pizza) kl. 17.30 starter vi selve Generalforsamlingen.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter
 10. Valg til diverse udvalg
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Evt. herunder uddeling af championater og Charlies venskabspokal 

 

 

Læs mere

Ny sponsor: Rid Bedre TV

Vores sponsor Rid bedre tv sponsorerer bl.a. gavekort på abonnementer som præmier til stævner og giver 15 % rabat på det første køb af abonnement til alle FHSRs medlemmer til et valgfrit abonnement eller gavekort - de skal blot benytte rabatkoden: FHSR

 

Læs mere

Få sponsorskilt hængt op i ridehuset

Bliv sponser for rideklubben FHSR og få dit skilt hængt op i ridehuset. 

Vi tilbyder klubbens sponsorer at få et skilt med logo og tekst hængt op i ridehuset, hvor det både ses til dagligt og eksponeres til vores stævner. 

Det koster et årligt beløb på 1.500, og kan eventuelt betales med gavekort eller materialer fra virksomheden, hvis det er relevant for klubben. 

Dit logo vil desuden optræde på klubbens hjemmeside på forsiden, ligesom vi vil skrive en nyhed om virksomheden.

Vi reklamerer desuden for dig på vores Facebook-side "Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub", som er en meget aktiv side med mange medlemmer. 

Virksomheden skal selv levere skiltet. FHSR kan dog hjælpe med at få det fremstillet. 

Vil du vide mere om at få dit skilt hængt op i ridehuset? Kontakt da bestyrelsen@fhsr.dk 

 

Nederst kan du se et eksempel på et skilt, der lige nu hænger i ridehallen. 

 

Venlig hilsen 

FHSRs bestyrelse

 

Læs mere

Rabat til klubbens medlemmer

Hvis du engang imellem finder lidt hesterelateret skidt inde i og uden på jeres biler, kan du som medlem af FHSR med stor fordel læse denne nyhed.

FHSR har indgået en samarbejdsaftale med JUST STEAM på Bakkegårdsvej 211 i Humlebæk.

JUSTSTEAM tilbyder alle medlemmer af klubben følgende rabat.

- Ved køb af en Sølvpakke får man en gratis NANO-voks behandling (værdi 399 kr), som beskytter bilens lak.

- Guldpakken gives der 15 procent rabat på.

Se flere af de mange gode produkter på www.juststeam.dk

I skal ved bestilling blot oplyse medlemsnummer i FHSR.

Læs mere

Nye regler for brug af ridehus

​​​​​​FHSR har i samarbejde med Digelsgården opdateret retningslinjerne for brug af ridehus. 

Ved spørgsmål, kontakt da FHSRs bestyrelse.

 • Vær opmærksom og tag hensyn til andre ryttere. Hvis du har behov for, at de andre ryttere i ridehuset tager særligt hensyn til dig, henvend dig da i en venlig tone. Hvis du ønsker at gøre ryttere opmærksom på, at de ikke rider efter reglerne, henvend dig da i en venlig tone. 
 • Hvis ryttere gentagne gange ikke overholder reglerne, kan henvendelse ske til bestyrelsen af FHSR.
 • Alle der færdes til hest på FHSR/Digels faciliteter skal være medlem af klubben. DOG ER SÆRLIGE ARRANGEMENTER UNDTAGET
 • Gør opmærksom ved indgang/udgang af port.
 • Opsidning og afsidning sker på midten af en volte eller ved skammel.
 • Der rides altid venstre mod venstre. 
 • Skridt for lange tøjler foregår altid på hovslaget på venstre volte. Der rides altid en og en. 
 • Skridtøvelser skal i videst muligt omfang ske på hovslaget. Hvis der er mindre end seks heste i ridehuset, kan der foregå øvelser. Den skridtende hører som udgangspunkt til på hovslaget og skal altid være opmærksom på ikke at være til gene for andre ryttere. Hvis den skridtene er til gene, skal rytteren blive på hovslaget. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er til gene, hold dig da til hovslaget. Ryttere i andre gangarter kan bede dig om at blive på hovslaget.
 • Hvis der er mere end seks heste i ridehuset, eller hvis der er undervisning, foregår skridt alene på hovslaget på venstre volte.
 • Hold ikke unødvendigt stille på hovslaget. Hvis du holder stille indenfor hovslaget, vær da opmærksom på, at andre heste skal være i stand til at passere dig på begge sider. Det samme gælder, hvis du samler hestepærer op med en hest i hånden. Vær da opmærksom på, at dine stop ikke er til gene for andre ryttere, men at de med afstand kan passere dig på hovslaget.
 • Forstyr ikke underviseren og vis altid hensyn til den, der får undervisning. Hvis undervisningen foregår på en volte i den ene ende af ridehuset, er det således i orden at passere i skridt, mens andre gangarter skal dreje af før undervisningen. Der kan rides øvelser i hele ridehuset under hensyn til de andre ryttere. Programridning skal primært foregå i ydertidspunkter.
 • Kun en underviser ad gangen, der kan bookes tider på vores google kalender.
 • Lad være med at kigge i din telefon, mens du rider. Det kan vente, til du er færdig.
 • Hvis høretelefoner ikke er nødvendig i forbindelse med din undervisning eller i forbindelse med dine øvelser, skal de ikke bruges.
 • Longering og løse heste kun i det lille ridehus. Longering i forbindelse med dyrlægebesøg samt i særlige tilfælde før opsidning er tilladt, såfremt det ikke er til gene for andre.
 • Husk at samle hestepærer op
 • Der henvises iøvrigt til DRFs sikkerhedsreglement
 • Man må  gerne ride i den store hal, mens der bygges springbane og tages springbane ned. Der må skridtes i hallen, mens der er privat springundervisning, dog med stor hensyntagen til de der rider undervisning.
 • Spring skal sættes op og tages ned ifølge særskilte regler for spring, som kan findes på Digels hjemmeside.

Sær regler for spring her

Læs mere