Her vil referater for generalforsamlinger siden 2022 blive lagt op. Ønsker du adgang til tidligere års referater, bedes du kontakte bestyrelsen. 

Generalforsamling, FHSR, 3. april 2024

 1. Velkommen ved Signe Sehested
 2. Camilla Nielsen bliver valgt som referent og Kamilla Desheim vælges som dirigent
 3. Signe Sehested afgiver bestyrelsens beretning og Jesper Koefod gennemgår regnskabet og det godkendes uden anmærkninger. Hvad dækker IT udgifter over – economy og hjemmesideadministrationsprogram.
 4. Fastlæggelse af kontingent – fortsætter uændret
 5. Indkomne forslag – der er ikke kommet nogen

6.  Valg af kasserer – Jesper Kofoed genvælges

7. valg af bestyrelsesmedlemmer – Signe Sehested, Hanne Bjerre Jensen og Kamilla Desheim genopstiller alle som bestyrelsesmedlemmer 

8. valg af suppleant – Camilla Nielsen genopstiller, Charlotte Fisher genopstiller ikke, Pia Norby Mikkelsen vælges i stedet

9. valg af juniorsuppleant – Tovholder er Julie Dalsgaard, Rigmor, Mathilde, Mathilde, Isabella og Freja genopstiller alle

10. Valg til diverse udvalg

                Eventudvalg – Pia Norby Mikkelsen fortsætter og Anne Marie Dalsager vælges ind

11. Valg af revisorer og suppleant, Claus Hennebjerre og Claude Norby Mikkelsen fortsætter, Thorbjørn Lundholm Dahler revisor suppleant

12. Evt. og championatresultater 

                Evt. Alle opfordres til at læse reglementerne om ophold og brug af stedet – det kunne være en idé at hænge dem op i staldene og i ridehusene

                Uddeling af championatresultater

                Vinder af spring pony Manon Rosita Lundholm og Sultan

                Vinder af spring hest Clara Hanke og Fabulant Ask

                Vinder af dressur pony Isabella Desheim og Color mix

                Vinder af dressur hest Camilla Dyhr og Palm City

                Vi håber at få input og ønsker til aktiviteter til en evt. klubdag efter sommerferien

                Vinder af Charlies venskabspokal blev Anders Nielsen

 

Tak for god ro og orden!

FHSR Generalforsamling 13-Marts-2023

 1.  Valg af dirigent og referent

Valg af referent: Karen Søgaard

Valg af dirigent: Helene Holst

 1. Formandens beretning for 2022

Charlotte Beck gennemgik kort årets arrangementer. Ud over de mange stævner og klubmesterskaberne i dressur og spring, har klubben arrangeret loppemarkeded i marts, der var en success, arbejdsdag i april, Skt. Hans og skralde samling i juni, fotokonkurrence i august samt juleklip og julekortsalg. Derudover har klubben fået reklameskilte i det store ridehus, nyt vandingsanlæg, ny ridehusbund, ny sofa i rytterstuen og nogle flittige medlemmer har genopfrisket malingen på dressurhegn og springnumre. Bestyrelsen har også arbejdet på at få lavet fartbegrænsning på Digelsvej og indført månedens hestesko, som har glædet både givere og modtagere.

 1. Regnskab for 2022 forelægges til godkendelse

Regnskabet for 2022 blev udleveret på generalforsamlingen, og var med et underskud på16.648kr.

Der blev stille spørgsmål til hvorfor Ryttermærke er en udgift i budgettet, og kasséren svarede at mange indtægter via mobilepay var lidt usikre, da de kommer med begrænset beskrivelse (Ryttermærke, Cafe, Stævner).

Regnskabet blev godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent

Kontingenter er uændrede i 2023.

 1. behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår at ændre tre paragraffer, som angivet nedenfor

 

Spørgsmål til §4: Er udmeldelse til to adresser eneste mulighed? Svar: da kontingentopkrævninger laves gennem Digelsgårdens betalingssystem skal det være Digelsgården, der administrerer FHSRs medlemsliste.

§4 ændringen blev vedtaget

§7 ændringem blev vedtaget

§11 ændringen var en fejl i dagsordenen og blev derfor forkastet

De opdaterede vedtægter vil blive lagt på hjemmesiden (dem, der ligger på hjemmesiden nu er ikke gældende)

 1. Intet punkt 6 i dagsordenen
 2. Valg af bestyrelselsesmedlemmer

Fejl i dagsordenen (pkt 7 og pkt 8): Hanne Bjerre er medlem af bestyrelsen (ikke suppleant som der står) og modtager genvalg.

Formandskandidater:

Anne Donatzky: Har haft tilknytning til Digels siden 1996, tidligere bestyrelsesmedlem, spring dommer (ved næsten alle springstævner på Digels), erfaring fra DRF, har ikke daglig gang på Digels. Annes hund Charlie har lagt navn til Charlies venskabspokal.

Anne Donatzky blev valgt som formand

Bestyrelsesmedlemmer:

Signe Sehested: har kommet på Digels siden 1987, var juniorrepræsentant som barn og i bestyrelsen i 90’erne, kender klubben, vil være tættere på lokal idræt/foreningsliv, kan tilbyde struktur, kommunikation og erfaring med fondssøgning, stor erfaring med foreningsarbejde i Mounted Games Association Danmark, også erfaring som kasserer. Signe vil gerne Digels og vil arbejde for at aktivitetsniveauet skal passe til medlemmerne og at få breddeaktiviteter med tilbage i klubben (f.eks. ponygames). Signe er selv mest dressurrytter, og har som bonusinfo også en eventuddannelse. Desværre er Signe blevet opereret kunne derfor ikke være tilstede under generalforsamlingen

Kamilla Desheim: kommer på Digels hver dag, har redet altid, men nu er det mest datter, der rider på Digels.

Signe Sehested og Kamilla Desheim blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsessuppleantkandidater:

Det blev besluttet at vælge to suppleanter til bestyrelsen (i overensstemmelse med dagsordenen), selvom der kun var en suppleant i sidste periode. 

Camilla Hjort Nielsen: har daglig gang på Digels, hvor hun og datter begge har hest. Vil gerne være med til at lave arrangementer, der binder klub og gård tættere sammen og gør det sjovere for de unge.

Charlotte Fischer: har daglig gang på Digels, og datter har en pony. Har selv boet på Digels engang.

Camilla og Charlotte blev valgt som suppleanter til bestyrelsen

 1. valg af Juniorrepræsentanter

Udvalget kan komme med gode ideer til bestyrelsen og lave arrangementer for klubbens medlemmer.

Nedenstående kandidater blev valgt til Junior udvalget:

Matilde Pulawski, Victoria Rehfeldt, Rigmor Kousted, Freja Hjort og Mathilde Plum

Julie Dalsgaard blev foreslået som voksentovholder i udvalget og det blev accepteret.

 1. Valg af Stævneudvalg

Omkring nytår blev det gamle udvalg nedlagt. Hanne Bjerre, Malene Pulawski og Christel Hennebjerre vil gerne føre det videre. Nye medlemmer er meget velkomne, men ikke absolut påkrævede nu. Det blev foreslået at oprette et udvalg for dressur og et for spring, for at mindste arbejdsbyrden for den enkelte.

 1. Valg af to revisorer samt revisor suppleant

Claus Hennebjerre og Christian Lygum blev begge genvalgt som revisorer

Som suppleant blev Claude Mikkelsen foreslået (ingen fuldmagt) og valgt

Eventudvalg

Var glemt på dagsordenen

Kan arrangere events, som foredrag, film, loppemarked, mv.

Camilla Dyhr og Søsser er pt med i udvalget, og følgende meldte sig: Nadiaa Rasmussen, Julie Dalsgaard og Pia Mikkelsen.

Alle andre er, som altid, også velkomne til rette henvendelse til bestyrelsen med ideer til events, de gerne vil afholde.

 1. Overrækkelse af Championater og Charlies Venskabspokal

Fysisk fremmøde er ikke påkrævet i år pga EHV1 karantænen.

Championater

Vinderne for 2022 er:

Hest dressur: Alexandra Daica Larsen/ Le Mans / 28 point

Hest spring: Clara Hanke / Fabulant Ask / 74 point

Pony dressur: Nanna Verheij / Ørnagergård Caluni / 51 point

Pony spring: Luna Colbjørn Søgaard / Gribsvads Medina Jo / 30,5 point

Stort tillykke til vinderne!

 

Charlies venskabspokal

Pokalen blev overrakt til klubbens bedste ven i år: Sabrina Thomsen

Meget velfortjent!

 1. Eventuelt
 1. Køkkenudvalget – hvem skal stå for kantinen

Charlotte Fibiger-Lundberg vil gerne fortsat stå for indkøb og koordinering, men det kræver flere personer. Der er allerede en køkkengruppe, men der er behov for flere hænder. Man kan melde sig til Maja Hach, hvis man gerne vil være med til at vælge retter mv.

Anne Donatzky påpegede at det er super lækkert at komme som dommer og få god mad her på Digels.

Følgende meldte sig til køkkenudvalget:

Camilla Desheim (vil gerne gøre rent i køkkenet), Anne Donatzky, Pia Mikkelsen

 

Referat fra generalforsamling FHSR 2022

Formanden fremlagde beretning for 2021. 

Ad 1: Helene vælges som dirigent

Ad 2: Formanden beretter, at der er indkaldt til generalforsamling efter gældende regler, varsling i tide etc. Dagsorden er printet inklusiv budget og budgetgennemgang.

Ad 3: Formanden giver ordet til kassereren, Jesper, der gennemgår årsregnskabet, der godkendes enstemmigt.

Ad 4: Bestyrelsen vil gerne stille til forslag: At kontingentopkrævningen ændres fra marts til 1. februar. Det vil gøre det lettere for klubben at få et overblik over medlemmer. Specielt når der skal bl.a. skal søges kommunalt tilskud. Forslaget godkendes enstemmigt.

Ad 5: Bestyrelsesformanden meddeler, at han alligevel ikke ønsker at modtage genvalg og derfor skal der vælges en ny. Charlotte Beck indstilles og vælges enstemmigt som ny formand for FHSR.

Ny bestyrelse består af: Helene Kristine Holst, Charlotte Beck, Hanne Bjerre, Line Madsen, Maja Hach, Jesper Kofoed. 

Ny formand er Charlotte Beck

Nyt bestyrelsesmedlem er Hanne Bjerre. Suppleant er Line Marie Madsen

Maja Hach, Helene Holst og Jesper Kofoed fortsætter i bestyrelsen

Jesper Kofoed fortsætter som kasserer

Claus Hennebjerre og Christian Lygum fortsætter som revisorer

Andre udvalgsmedlemmer fortsætter

Ad 5: Regler for brug af ridehus gennemgåes og der introduceres til bookingsystemet. Alle bedes huske at tilmelde og ikke mindst afmelde, hvis man har booket ridehusplads til privatundervisning. Der henstilles til at springene ikke står i hallen over nat – henstillingen er anerkendt. Helene vurderer, at vi har håndteret alle henvendelser. Det springene punkt er fortsat spring. Maja og Christel har udviklet en skitse, den slutter bestyrelsen op om med enkelte rettelser. Reglerne meldes ud på Facebook, når de er færdige. Det står Christel og Maja for. Det pointeres i forbindelse med opslaget og her i referatet, at bestyrelsen og Digels er åben for input fra klubbens medlemmer, og at reglerne evalueres løbende, men at det er Digels der overordnet set bestemmer over reglerne på stedet.

 

Ad 6: Der stilles forslag om 4 årlige arbejdsdag(e) – og der diskuteres, om der kan stilles et økonomisk krav til dem, der ikke støtter op – dette afvises, men der laves et forsøg med to arbejdsdage årligt.

Ad 7: Der stilles forslag om at modernisere rytterstuen og købe nye hegn til dressurstævner, som er nødvendigt for at afholde udendørs stævner.

Ad 8: Der er tegnet sponsoraftale med OK-benzin og Land og Fritid, husk at melde jer til OK´s ordning, så får FHSR et par kroner, hver gang der tankes.

Ad 9: Loppemarked og stævner har givet pæne overskud, der bruges til afholdelse af arrangementer og vedligeholdelse af klubbens materiel.

Ad 11: Charlies venskabspokal går i år til Rose Hansen for ALTID at give et nap med og være uundværlig i stalden.

Ad 12: Årets Championatsvindere er:

Ponydressur: Caronline Bak Jensen på Svanfolks Rebecca

Ponyspring: Lærke Dicte Telling på Martins Dream

Hestespring: Clara Hanke på Fabulent Ask

Hestedressur: Maja Hach på Birkegårdens Beyonce

Military: Maja Hach på Birkegårdens Beyonce

Mounted games: ingen